Herbas  Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  Taikos g. 9a, LT-93121 Neringa
  Įstaigos kodas 190893043
  Telefonai (8 469) 52 214, 52 254
  Faksas (8 469) 52 214
                 Mob. 8 682 17 435
                 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
                 Įstaigos darbo laikas 7.30-18.00

neigalVERSIJA NEĮGALIEMS

ltenderu

Linija

MOKYKLOS PRIORITETAI  2021 METAMS

Metiniai veiklos tikslai, uždaviniai  ir priemonės jiems įgyvendinti

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ veiklos planas 2021-iems metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ strateginio 2021-2023 m. veiklos plano gairėmis. Rengiant metinį planą atsižvelgta į priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas, įstaigos vidaus įsivertinimo rezultatus, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, įstaigos bendruomenės narių pasiūlymus, įstaigos socialinės aplinkos ypatumus. Planuojant siekiama, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

2021 m. veiklos planą įgyvendins Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2021  METAMS

 1. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 2. Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas.
 3. Savitos lopšelio-darželio aplinkos kūrimas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą siekiant ugdymo kokybės ir programų įvairovės.

1.1. Uždaviniai: 

1.1.1. organizuoti darnų, į ugdytinį orientuotą ugdymo procesą;

1.1.2. ugdymo procese taikyti inovatyvų ugdymą(si), naudojant IKT;

1.1.3. tęsti emocinės gerovės  bei sveikatos saugojimą ir stiprinimą.

 1. Tikslas. Didinti personalo ir kiekvieno pedagogo vadybines, dalykines ir skaitmenines kompetencijas ir atsakomybę už savo veiklą.

2.1. Uždaviniai:

2.1.1.sudaryti sąlygas darbuotojų vadybinės, dalykinės kompetencijos ugdymui ir tobulinimui;

2.1.2. aktyvinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais dirbant įprastu ir nuotoliniu būdu;

 1. Tikslas. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo(si) aplinkas.

3.1. Uždaviniai:

3.1.1. tobulinti šiuolaikinių IT priemonių naudojimą grupėse, atsižvelgiant į ugdymo programą, vaikų saugumo ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo reikalavimus;

3.1.2. kurti naujas ugdymo(si) erdves grupėse, koridoriuose; įrengti baseinėlį;

3.1.3. įrengti kiemo teritorijoje takelius, atnaujinti dangą.

 

STRATEGINIAI 2021-2023 M. TIKSLAI

 1. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo yra svarbu užtirtinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultatų vertinimo kriterijus.

 1. TIKSLAS. Gerinti įstaigos materialinę bazę

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 2 lentelėje pateiktus rezultatus vertinimo kriterijus.

VIZIJA IR MISIJA

VIZIJA šiuolaikiška ir atvira kaitai, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

MISIJA – teikti 1,5-6 metų amžiaus vaikams kokybiškas ir kvalifikuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško  ugdymo(si) paslaugas, sukuriant kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius ugdymosi aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam mokymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

PRIORITETAI

Atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Neringos savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 2020 m. sausio 30 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-12, Mokykla 2021–2023 metais planuoja vadovautis šiais prioritetais:

 • Kokybiškų ir inovatyvių ugdymo(si) paslaugų teikimas.
 • Personalo vadybinių, dalykinių ir skaitmeninių kompetencijų didinimas.
 • Bendruomenės socialinės partnerystės ir lyderystės darna.
 • Sveikos ir saugios, gamtai draugiškos aplinkos kūrimas darželyje.

 

PLATUSIS VIDAUS AUDITAS. VISOS ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS UŽ 2020 M.

2020 m. Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo atliktas platusis vidaus auditas pagal „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką”, 2005 m. liepos 22 d. patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1557.

Tikslas: išnagrinėti mokyklos įvairių veiklos sričių kokybę. 

Uždaviniai:

 1. Pagal keturių lygių skalę įvertinti kiekvieną veiklos rodiklį.
 2. Konstatuoti mokyklos veiklos pasiekimus ir trūkumus.
 3. Pasirinkti konkretų veiklos pagalbinį rodiklį galimam giluminiam auditui.

Metodika: 16 įstaigos pedagogų laikydamiesi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų, savarankiškai ir individualiai vienu laiku užpildyto formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-07-22 įsakymų Nr. ISAK-1557, ištirdami visas šešias veiklos sritis, įvertinant kiekvieną veiklos rodiklį pagal keturių lygių skalę:

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai

3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų

2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų

4 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai

Ištirtos veiklos sritys

 1. Etosas (ètosas [gr. ethos — paprotys, įprotis, būdas], socialinės grupės priimtų normų, vertybių, reguliuojančių jos narių elgesį, visuma).
 2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai
 5. Ištekliai
 6. Mokyklos valdymas

Tikslui pasiekti buvo sudaryta mokytojų darbo grupė. Mokytojai analizavo vidaus audito metodiką, veiklos rodiklius, iliustracijas bei požymius. Atlikdami platųjį auditą, vertindami visas 6 veiklos sritis, pedagogai ir administracijos darbuotojai rėmėsi savo patirtimi bei nuomone. Kiekvienas pildė mokyklos veiklos rodiklių lentelę – pateikė pagalbinių rodiklių vertinimus pagal 4 lygių skalę, remdamasis atitinkamomis iliustracijomis.

Koordinavimo grupė apibendrino plačiojo audito rezultatus, išvadas ir pateikė siūlymus įstaigos bendruomenei.

Veiklos srities pavadinimas

2020 m.

Vieta

2018-2019 m. m.

Vieta

1.  Etosas

3,46

4

3,48

3

2.  Vaiko ugdymas ir ugdymasis

3,55

2-3

3,49

2

3.  Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3,36

6

3,22

6

4.  Parama ir pagalba vaikui, šeimai

3,55

2-3

3,46

4-5

5.  Ištekliai

3,62

1

3,58

1

6.  Mokyklos valdymas

3,44

5

3,46

4-5


Bendras Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” veiklos įvertinimas keturių lygių skalėje –
3,50  (gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų) .

 Išvados

Geriausiai įstaigoje vertinamos veiklos sritys

5.  Ištekliai

3,62

2.  Vaiko ugdymas ir ugdymasis

3,55

4.  Parama ir pagalba vaikui, šeimai

3,55

 

Tobulintinos veiklos sritys

3.  Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3,36

6.  Mokyklos valdymas

3,44

1.  Etosas

3,46

Geriausiai įstaigoje vertinami pagrindiniai veiklos rodikliai

5.2. Materialinė aplinka

3,75

2.1 Ugdymo turinys

3,68

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas

3,65

Labiausiai tobulintini pagrindiniai veiklos rodikliai

6.4. Valdymo ir savivaldos dermė

3,29

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

3,29

1.2. Mokyklos įvaizdis

3,33

Geriausiai įstaigoje vertinami pagalbiniai veiklos rodikliai

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

3,75

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika

3,75

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas

3,75

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti aplinka

3,75

1.1.1. Vaikų kultūra

3,69

1.1.5. Tradicijos

3,69

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje

3,69

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams

3,69

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje

3,69

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas

3,69

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas

3,69

Labiausiai tobulintini pagalbiniai veiklos rodikliai

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje

3,19

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant

3,19

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas

3,19

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas

3,25

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė

3,25

5.1.1. Personalo formavimas

3,25

 

                    Strateginiai 2018-2020 m. tikslai:

 • Užtikrinti kokybišką ugdymą, skatinant socialiai aktyvią, vieningą, kūrybingą, atsakingą, pažangos siekiančią Mokyklos bendruomenę bei gerinant įstaigos materialinę bazę.
 • Plėtoti Mokyklos savitumą, ieškant naujų saviraiškos būdų, puoselėjant etninę kultūrą, jungiantis į Lietuvos bei Neringos savivaldybės kultūrines iniciatyvas.

                     2020 m. veiklos prioritetai:

 • Mokyklos veiklos kokybės gerinimas.
 • Vaikų emocinės gerovės stiprinimas.

 

                    Metinis veiklos tikslas:

 • Įgyvendinant pedagoginės veiklos pokyčius, stiprinti vaikų bendruomeninių vertybinių nuostatų formavimąsi.

 

                     Metiniai veiklos uždaviniai:

 • Tęsti nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ Neringos savivaldybės „Švyturių“ komandos tikslo įgyvendinimą – telkti švietimo bendruomenę bendrystei ir pozityvių pokyčių sklaidai:
 • Tobulinti darbuotojų profesionalumą ir kompetencijas.
 • Didinti Mokyklos bendruomeniškumą, aktyviau į bendrą veiklą įjungiant esamus ir būsimus Mokyklos socialinius partnerius.
 • Skatinti Mokyklos bendruomenės iniciatyvas.
 • Plėtoti sąlygas vaikų emocinei gerovei skleistis:
 • Darnios, šiuolaikiškais ugdymo metodais pagrįstos, vaikų dvasinei, protinei ir fizinei saviraiškai palankios kultūrinės ugdymosi aplinkos kūrimas ir puoselėjimas.
 • Ugdyti vaikuose tvarios, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas kryptingai vystant vaikų emocinį intelektą bei didinant fizinį aktyvumą.
 • Turtinti Mokyklos materialinę bazę.

 

 

Mokyklos prioritetai 2018 metams

Metiniai veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti

                   Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planas 2018 metams parengtas atsižvelgiant į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Neringos savivaldybės ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planas 2018 metams parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Geros mokyklos koncepciją, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

2018 m. veiklos planą įgyvendins Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

VIZIJA

Lopšelis-darželis – atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, kurianti savitą kultūrą, teikianti kokybišką ugdymą estetiškoje, saugioje, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Strateginiai 2018-2020 m. tikslai:

 • Užtikrinti kokybišką ugdymą, skatinant socialiai aktyvią, vieningą, kūrybingą, atsakingą,pažangos siekiančią Mokyklos bendruomenę bei gerinant įstaigos materialinę bazę.
 • Plėtoti Mokyklos savitumą, ieškant naujų saviraiškos būdų, puoselėjant etninę kultūrą, jungiantis į Lietuvos bei Neringos savivaldybės kultūrines iniciatyvas.

2018 m. veiklos prioritetas – Mokyklos veiklos kokybės gerinimas, stiprinant vaikų vertybinių nuostatų formavimąsi per socialinių kompetencijų lavinimą.

Metiniai veiklos tikslai:

 1. Ugdymo kokybės gerinimas, pasitelkiant visuomeniškai aktyvią, atsakingą, vieningą, kūrybingą, pažangos siekiančią Mokyklos bendruomenę.
 2. Diegti tautines vertybes, puoselėjant vaikų kultūrą, prisijungiant prie visuomenės kultūrinių iniciatyvų.

 

Metiniai veiklos uždaviniai:

 • kurti sąlygas, skatinančias vaikų tautinėms vertybėms formuotis ir skleistis, stiprinančias visuomeninius, kultūrinius ryšius bei pasitikėjimu grįstą Mokyklos ir tėvų bendrystę;
 • puoselėti tautines tradicijas, kurti darnią, vaikų ir pedagogų saviraiškai palankią aplinką;
 • telkti Mokyklos bendruomenę vaikų fizinės ir dvasinės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos ugdymui bei gamtosauginei veiklai;
 • plačiau taikyti pažangius, šiuolaikiškus ugdymo būdus ir priemones, palaikyti kūrybines, tobulėjimą skatinančias pedagogų iniciatyvas;
 • nuolat atnaujinti įstaigos materialinę bazę.

***

Lopšelio-darželio prioritetai 2017 metams.

Metiniai veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti

             Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planas 2017 metams parengtas atsižvelgiant į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Neringos savivaldybės ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

              Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos planas 2017 metams parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Geros mokyklos koncepciją, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2015-2017 metų strateginį veiklos planą, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

              2017 m. veiklos planą įgyvendins Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

VIZIJA

Lopšelis-darželis – atvira pozityviai kaitai švietimo įstaiga, kurianti savitą kultūrą, teikianti kokybišką ugdymą estetiškoje, saugioje, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Strateginiai 2015-2017 m. tikslai:

 1. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 2. Tobulinti įstaigos materialinę bazę.

2017 m. veiklos prioritetas

Mokyklos veiklos kokybės gerinimas, taikant šiuolaikines ugdymo priemones.

Metiniai veiklos tikslai:

 1. Gerinti ugdymo kokybę, skatinant socialiai aktyvią, vieningą, kūrybingą, atsakingą, pažangos siekiančią Mokyklos bendruomenę.
 2. Plėtoti Mokyklos savitumą, puoselėjant vaikų kultūrą, jungiantis į Lietuvos bei Neringos savivaldybės 2017-ųjų metų kultūrines iniciatyvas.

 Metiniai veiklos uždaviniai:

 • kurti sąlygas, skatinančias vaikų vertybinių nuostatų formavimąsi, stiprinančias socialinius, emocinius ir kultūrinius ryšius bei pasitikėjimu grįstą Mokyklos ir tėvų bendrystę;
 • puoselėti tautines tradicijas, darnią, saviraiškos kultūrai palankią aplinką;
 • telkti Mokyklos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos ugdymui bei gamtosauginei veiklai;
 • taikyti inovatyvias, šiuolaikiškas ugdymo technologijas, palaikyti kūrybines, tobulėjimą skatinančias pedagogų iniciatyvas;
 • atnaujinti įstaigos materialinę bazę.

 

                                                2015-2016 m. m. plačiojo veiklos audito įsivertinimo rekomendacijos

 1. Etosas
 2. 1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas. Aktyviau viešinti veiklos rzultatus, laikytis veiklos skaidrumo, teisingumo ir lygių galimybių principio. Puoselėti atmosferą, skatinančią visų bendruomenės narių įsitraukimą į mokyklos veiklą. Laiku ir veiksmingai spręsti iškylančius konfliktus. Kolegialiai priimti sprendimus.

 2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas. Puoselėti mokyklos išskirtinumą, remtis tais veiklos aspektais, kurie lemia jos populiarumą ir prestižą. Puoselėti tvarias mokyklos tradicijas.

 2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra. Siekti, kad mokyklos įvaizdis kuo labiau atitiktų jos veiklą. Bendruomenei priimtinais būdais ir formomis kartu kurti mokyklos įvaizdį. Plėsti informavimo apie mokyklos veiklą įvairovę ir stebėti jos veiksmingumą, atsirinkti pačius efektyviausius būdus.

 1. Vaiko ugdymas ir ugdymasis

 4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje. Kviesti tėvus aktyviai ir prasmingai dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese, ieškoti įvairesnių bendradarbiavimo formų. Išsiaiškinti, kokie pasiūlyti bendradarbiavimo būdai yra priimtini šeimai, kaip ir kokiam tikslui tėvai mielai bendradarbiautų vaikų ugdymo(si) procese.

 4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė. Nusimatyti šeimai teikiamos informacijos kriterijus. Tirti, kokie informavimo apie vaiko pasiekimus būdai šeimoms priimtiniausi, veiksmingiausi. Derinti informavimo būdų įvairovę, atsižvelgiant į individualius šeimų poreikius, patirtį, kompetencijas. Stebėti, kiek teikiama informacija sudaro prielaidas vaiko ugdymo(si) tęstinumui šeimoje.

 1. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

 1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Šviesti tėvus vaikų pasiekimų vertinimo klausimais, suprasti jų lūkesčius dėl spartesnės vaiko pažangos, ryškesnių rezultatų (procesas svarbesnis negu rezultatas). Kuo labiau suderinti tėvų ir mokytojų požiūrius ir veiksmus skatinant vaikus ir vertinant jų pasiekimus. Nuolat stebėti, tirti, kiek tai veikia tolesnį vaiko ugdymą(si).

 Parama ir pagalba vaikui, šeimai

 2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba. Rasti būdų sustiprinti socialinių ir psichologinių poreikių nustatymo bei pagalbos teikimo sistemą vaikui ir šeimai, o taip pat – stiprinti mokytojų, specialistų ir šeimos bendradarbiavimą kelti jo veiksmingumą.

 Ištekliai

 3.1. Finansavimas. Laikytis kuo didesnio mokyklos finansinio savarankiškumo. Kurti rėmėjų paieškos sistemą ir nuosekliai ją vykdyti, siekiant kuo daugiau pritraukti teisėtų nebiudžetinių lėšų. Nusistatyti aiškius lėšų panaudojimo prioritetus bei racionaliai jas naudoti. Išsamiai informuoti bendruomenę apie gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas, finansinę mokyklos būklę.

 1. Mokyklos valdymas

 3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas. Vadovams siūlytina santykius su personalu labiau grįsti tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu. Norint pasiekti veiksmingumo – komandas formuoti tikslingai. Tobulinti darbuotojų skatinimo sistemą.

 4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas. Rasti būdų veiksmingai paskatinti mokyklos savivaldos institucijas aktyviai įsitraukti į mokyklos veikos planavimą ir pažamgių pokyčių inicijavimą bei įgyvendinimą. Ypač skatintinas grupių tėvų komitetų darbas, nes neretai nedidelės iniciatyvos duoda pradžią visos mokyklos veiklai ir plėtrai. Renkant žmones į savivaldos institucijas atkreipti dėmesį į jų veiklumą ir kompetencijas.

 

 

 

 

Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" prioritetai 2014 metams

 • Meninė veikla ir kūrybiškumas.
 • Sveikata ir saugumas.          
 • Ekologinis ir tautinis ugdymas.
 • Mokytojų kvalifikacinė kompetencija.

       Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" 2014 m. metiniai tikslai

 

 1. Vaikų tautinės savimonės skatinimas, etninės kultūros plėtojimas, per meninę ir praktinę veiklą atsižvelgiant į vaikų amžių, galimybes.
 2. Ugdytinių sveikatinimas ir saugaus elgesio ugdymas.

 

MISIJA

 • Nidos lopšelis-darželis “ĄŽUOLIUKAS” – ugdymo institucija, teikianti Neringos bendruomenei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekianti ugdyti visapusišką asmenybę, integruojant meninę ir ekologinę ugdymo kryptį.
 • siekianti tapti miesto sociokultūros židiniu.

VIZIJA

 • Tapti Neringos miesto ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaiko ir šeimos traukos centru, meninės kompetencijos ugdymo centru.

FILOSOFIJA

 • Vaikai – unikalūs, mylimi, laisvai reiškiantys idėjas, tolerantiškai įsiliejantys į kolektyvą,
 • Tėvai – žingeidūs, iniciatyvūs, bendraujantys ir bendradarbiaujantys.
 • Pedagogai – kompetentingi, nuolat tobulėjantys, taikantys inovacijas, demokratiški.

Įstaiga – nuolat besikeičianti, teikianti ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, integruojanti meninę, ekologinę ir sveikatingumo veiklas į ikimokyklinio ugdymo programą.

top